Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

 1

 

2 

 На 21.08.2020г. ЛИМК ООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-9187-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на наличните работни места. Със средствата, осигурени от проекта са покрити оперативни разходи на дружеството (нефизическа охрана на обект – производствена база, находяща се в с.Велковци).

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 21.08.2020г. и край 21.11.2020г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ ЛИМК